Böcker av gestaltutövare i Sverige / Peter Fowelin

Teamkraft för en ny tid
– Träningsprogam för team som vill stärka sina samarbetsmuskler (2020)

Greta Rask

Teamkraft för en ny tid handlar om de mindre enheter som alla organisationer består av: Arbetsgrupper, team eller arbetslag. Den innehåller praktiska tips och övningar som hjälper dig och dina teamkollegor att bygga samarbetsmuskler som tar er till nya höjder.

”Oerhört skönt att det går att ta varje kapitel för sig och i valfri ordning, det får mig att slappna av och inte känna att jag missar något.”
Jenny Håkansson
Product engineering manager, IKEA of Sweden

Stolthet som strategi (2018)
Elin Alsiok och Caroline Stenbacka Nordström

Det märks om en organisation är stolt eller inte. Det syns på kroppshållningen hos medarbetarna, det kommer till uttryck i bemötandet av kunder och det påverkar klimatet på arbetsplatsen. ”Stolthet som strategi – stolt bemötande som skapar värden i din verksamhet” handlar om hur en genuin känsla av stolthet kan utvecklas till en unik resurskälla i organisationen.

I bokens första del beskrivs stolthet samt dess betydelse för medarbetarnas ansvarskänsla, välmående och motivation, och i ett vidare perspektiv för organisationens framgång och framtid. I bokens andra del presenteras strategins metod, stolt bemötande, som går ut på att enskilt och i grupp träna på att känna och uttrycka stolthet.

Förändringskraft i en ny tid (2018)
Greta Rask

”Förändringskraft i en ny tid – medvetet utvecklingsarbete och möten med mening” är en bok för alla som jobbar med förändring och utveckling. Boken ger inspiration, mod och verktyg till dig som vill involvera fler i din verksamhets viktiga utvecklingsarbete. Konkreta exempel från olika organisationer och tankeväckande frågor hjälper dig att använda det du lär dig i praktiken.

Bokens struktur är enkel och praktisk. Läsaren får hjälp att reflektera över egna utmaningar och förändringsbehov och vägleds i hur man via meningsfulla möten kan nå klokare beslut och samtidigt skapa den kraft och energi som krävs för att verklig förändring ska ske.

Att leda en verksamhet i förändring är en viktig uppgift för varje skolledare, oavsett om skolreformer eller eget kvalitetsarbete ligger bakom insatserna. Men hur gör man för att verkligen lyckas med ett förändringsarbete? Hur skapar man en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna? 

”Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola” presenterar praktiska tillvägagångssätt baserade som anpassats för förskola och skola och som kopplas till aktuell forskning. Modellerna utgår bland annat från lösningsfokuserat ledarskap, där motstånd ses som en naturlig del i förändringsarbetet – och kan vändas till nya möjligheter. 

En dag i sänder (2017)
Peter Fowelin

I januari 2014 får författaren beskedet att hans fru och livskamrat har en hjärntumör som ger henne kort tid kvar att leva. I ”En dag i sänder – när sorgen slår följe med livet” skildras de två år om sedan följde, allt sett genom författarens ögon i form av ett samtal med livskamraten efter hennes död, och från platser de har gemensamt: steniga stränder på Öland, skogsbryn med sjungande vårfåglar och radhuset med sina minnen.

Läsaren får i boken vandra i författarens fotspår och skildringar från sjukdomstiden varvas med minnesbilder från det liv de båda levt tillsammans i trettio år. Det är en vandring i sorg och saknad, men lika mycket i kärlek och värme – och som visar hur vi med ödmjukhet kan förhålla oss inför livets oförutsägbarhet.

Ta ledarskapet till nästa nivå (2011)
Katharina Arenvi, Annika Bramsen och Ulf Giege

Vill du komma vidare i din egen utveckling som ledare? Undrar du varför dina medarbetare inte verkar lika engagerade som du själv? Tycker du att det går trögt att leda verksamhetens utveckling? Då kan den här boken ge dig inspiration och stöd – och hjälpa dig att ta ditt ledarskap till nästa nivå. 

”Ta ledarskapet till nästa nivå – personliga verktyg för vertikal utveckling” bygger på praktiska erfarenheter och på den senaste forskningen om den vuxna människans förmåga att mogna och utvecklas. Teori och praktik varvas med många exempel från vardagsledarskapets utmaningar och möjligheter.

Hitta ditt personliga ledarskap (2011)
Göran Carlsson

Vad innebär det att vara ledare och hur lär man sig att vara det? Den här boken ställer ett antal frågor att reflektera över, och och ger några svar som kan hjälpa dig att utvecklas. Författarens budskap är att ledarskap är mångfasetterat och att det inte finns generella svar på hur en viss situation ska hanteras. Tvärtom måste varje ledare själv utveckla sina svar.

Att utvecklas som ledare är därför också intimt sammankopplat med att utvecklas som människa. Bränslet i denna utveckling är medvetenheten om hur vi reagerar och agerar i olika situationer samt hur andra reagerar på det man gör som ledare. Boken innehåller många övningar för att öka mevetenhet inom olika områden.

Leda med hjärtat (2010)
Birgit Off och Margaretha Simm

”Att leda med hjärtat” handlar om ledarskap ur ett balanserat och hållbart perspektiv för den enskilda människan, för organisationen och för samhället. Boken riktar sig till både ledare och medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap.

Författarnas förhoppning är att boken ska fungeras som inspiration för samtal kring ledarskap, till exempel genom att i grupp läsa boken och ses för gemensam reflektion kring bokens teman.

Gestaltdialog för en mänskligare värld (2010)
Monika Trozell (red)

Vi är inne i ett paradigmskifte där medvetenheten om människans möjligheter att överleva på jorden är starkt i fokus, där vi blir tvungna att ompröva våra val och handlingar både i det vardagliga och i de större frågorna i vårt samhälle, i Europa, i världen.

Författarnas bidrag i den här antologin visar på insikt, kunskap och ett stort engagemang kring hur vi med hjälp av ett gestaltiskt perspektiv kan bidra till en bättre värld – i det lilla såväl som i ett större sammanhang.

Gestaltperspektiv på handledning och coachning (2008)
Helena Arvas, Ulf Grundel m.fl.

Vad gör en gestalthandledare eller gestaltcoach? Vad är specifikt och vad skapar resultat? Boken innehåller en samling berättelser med förklaringsmodeller kring arbete med handledning och coachning utifrån ett gestaltiskt perspektiv. 

Boken är skriven av sex erfarna handledare och konsulter som alla har en gedigen gestaltbakgrund. Antologins kapitel presenterar teorier och grunder inom gestalt och skildrar hur de gestaltiska metoderna används i handledning och coachning.

Tillitens makt (2008)
Barbro Curman

”Tillitens makt – mitt i armbågsvärlden” gör upp med myter kring vad som skapar framgång samtidigt som hållbara och långsiktiga framgångsfaktorer synliggörs. Författaren har intervjuat tolv erfarna chefer på koncernnivå kring deras mest blomstrande perioder och vävt samman deras svar hennes egna erfarenheter som organisationskonsult.

Ett bärande tema är att en bedömningskultur präglar stora delar av dagens arbets- och samhälllsliv – en kultur som bygger på rädsla för att misslyckas. Författaren presenterar ett budskap som syftar till att vara en motkraft till den ineffektivitet och det revirtänkande som denna kultur skapar.