Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Folk

Vetenskap, forskning och utveckling

Artiklar och rapporter om forskning relevant för ett gestaltiskt förhållningssätt.

 Redaktör: Ulf Grundel – ulf.grundel@telia.com 

 

 

 


Gestaltteorin och forskning. Introduktion till ett forskningsmanus


Ulf Grundel har under de senaste sex åren arbetat med ett forskningsprojekt på ett svenskt akademiskt lärosäte, med utgångspunkt i gestaltisk teori och metod. Ulf ger här en introduktion till sitt arbete och inbjuder intresserade att läsa manuset och gärna reagera med egna reflexioner och synpunkter.

Här finns ett gediget och djuplodande material att ta del av, för flera kategorier av intressen:
1. För dig som funderar på att själv genomföra ett forskningsprojekt och vill få inspiration genom att ta del av Ulfs forskningsmetod i action research och abduktiv slutledning.

2. För dig som enbart är intresserad av en ordentlig genomgång av gestaltteorin.
3. För dig som vill läsa en beskrivning av ett relationellt perspektiv för ett gestaltiskt förhållningssätt i praktiken.

I introduktionen finns länk till manuset och har du synpunkter är du välkommen att höra av dig till Ulf Grundel.

Lars Berg
Huvudredaktör NGS

Bakgrundsbild


Gestaltteorin och forskning

Introduktion till en forskninsgsstudie
av Ulf Grundel.

 Läs mer --> 


Utvecklingsförmåga. En relationell process mellan ledning och arbetarkollektiv


Jag lärde känna Håkan när han gick Gestaltakademins organisationsprogram 2006-2010. Både som handledare tillsammans med Jeanette Olsson de första kursåren och som pedagogisk ledare för O 21 S – som var Håkans grupp – tillsammans med Jeanette det sista kursåret 2009-2010. Kursåret var i samarbete med University of Derby ett mastersår Independent Studies.
+++Jag minns Håkans reflektioner från genusmodulen. Modulen var experimentell och fantastisk!

Håkans reflektioner var konkreta och uppriktiga. Jag tänker, när jag minns hans reflektioner, att Håkan är en person som ”står med fötterna på jorden, har huvudet i himmelen och händerna i verkligheten”, en utsaga myntad av en av Gestaltakademins grundare Lars Norberg.
+++Sådan är Håkan som människa. I avhandlingen är han också detta som forskare.

Klicka på länken här intill för att läsa vårt samtal.

Ulf Grundel

Havskväll


Utvecklingsförmåga. En relationell process mellan ledning och arbetarkollektiv

Ulf Grundel för samtal med Fil.dr. Håkan Nilsson om hans doktorandavhandling inom industriell ekonomi och organisation på KTH.

 Läs mer --> 


En studie av heteronormativitet i den norska gestaltterapeututbildningen


Vikram Kolmannskog är docent i gestaltterapi vid Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) på 50 %. Övrig tid arbetar han som gestaltterapeut, handledare samt som skribent och författare. Vikram är, förutom examinerad som gestaltterapeut, fil dr. i rättssociologi med examen från Oslo universitet samt ytterligare ett antal akademiska utbildningar och examina, bl.a. med utmärkelse från London School of Economics and Political Science (LSE) samt ett antal icke akademiska utbildningar med bl.a. inriktning på teaterimprovisation och yoga.
+++Som gestaltterapeut har Vikram arbetat med individualterapi och parterapi, gruppterapi för transpersoner, handledning av gestaltterapeuter samt utbildning av gestaltterapeuter i bl.a. sexualitet. Han anlitas också som föredragshållare inom en rad olika sammanhang inom ramen för sina erfarenheter och yrkeskompetens, specifikt med inriktning på flyktingfrågor och flyktinghjälp. Vikram har varit verksam som juridisk rådgivare inom Norwegian Refugee Council och har arbetat som juridisk expert för Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Vikram är också flitigt anlitad som skribent och författare av en rad olika fack- och specialtidskrifter samt elektroniska media såväl norska som internationella. Hans forskning är omfattande och väl publicerad. Han är bland annat författare av Den tomme stolen. Fortellingfer fra gestaltterapi som också finns i  engelsk översättning publicerad av Routledge (The Empty Chair. Tales from Gestalt Therapy). Vikram har även publicerat egen poesi och egna noveller.

En mer fullständig redovisning om Vikram, hans person och professionella inriktning, utbildningar och erfarenheter genom http://www.vikram.no/
+++Se gärna också Vikrams insiktsfulla och väl genomförda öppningsföreläsning om ”queering” från den forskningskonferens Metanoia Research Academy genomförde den 19 februari i år. https://youtu.be/r-Ip_u_mCDc
+++Länken till Metanoia om du är intresserad av att ta reda på mer om institutet är https://www.metanoia.ac.uk/

Ulf Grundel

Kulturvägg


Jeg antok hun var forelsket i en mann

Vikram Kolmannskogs studie som ett experiment i norsk utbildning till gestaltterapeut

 Läs mer -> 


Kommentar till Vikram Kolmannskogs studie

Eva Amundsdotter kommenterar Vikrams artikel

 Läs mer -> 


Introduktion till intervju med Helena Kallner


I samband med att Norsk Gestaltinstitutt Højsklole i Oslo firade sitt 30-årsjubileum 2016 deltog jag i en workshop som Helena genomförde där. Det var en höjdpunkt!

Att lära känna sin kropp, framför allt dess rörelsemönster i möten med workshop-deltagare man möter första gången kan vara en utmaning. I alla fall för mig. Men med den kompetens och skicklighet som Helena Kallner omedelbart visade infann sig modet för oss alla att också låta våra kroppar kommunicera sina personligheter på samma sätt som vi emellanåt förmår att samtala:

Spontant, lekfullt, välformulerat men också kontrollerat, allvarligt och ofullständigt. Att på gott och ont vara en hel dansande människa och att kunna acceptera den man är även om inte alla rörelser var gracila och följsamma var en fantastisk lärdom. 

Läs Helena Kallners artikel Dancing dialogue, Gestalt Therapy and the 5Rytms. An obituary for Gabrielle Roth (1941-2012) (kan laddas ner som PDF-fil via länken i intervjun) men också intervjun med henne om hennes arbete att sätta kroppen och kroppens rörelsemönster i ett vetenskapligt sammanhang som terapeutisk metod.


Som tillägg till intervjun presenterar vi här också en artikel, som tidigare publicerats i British Gestalt Journal, där HELENA KALLNER utvecklar sina idéer om hur vi kan arbeta med gestaltpsykoterapi online. SEÁN GAFFNEY introducerar artikeln och påminns om hur viktig rörelse är i gestaltterapins teori och metod.

Kulturvägg


Intervju med Helena Kallner

Ulf Grundel intervjuar Helena Kallner om hur hon utvecklade sina perspektiv och hur hon kom in på att forska kring sitt arbete.

 Läs mer --> 


Introduction

Seán Gaffney introduces Helena Kallner's article
Phronesis and Knowing through Movement,
first published in British Gestalt Journal 2020.

 Läs mer --> 


Phronesis and Knowing through Movement

Helena Kallner on how to work with Gestalt Psychotherapy online.

 Läs mer --> 

 


Amit Sen – en masteruppsats: Människoblivandet i psykoterapi


Amit Sen är gestaltterapeut, musiker och konstnär. Som inspiration till läsandet av Amits masteruppsats kan du här lyssna till när Amit improviserar ett musikstycke – en musikalisk form i tillblivelse. Läs sedan Greta Rasks introduktion till Amits teoretiska arbete.

En högst personlig betraktelse

Greta Rask introducerar Amit Sens masteruppsats.

 Läs mer -> 


Människoblivandet i psykoterapi

Amit Sens masteruppsats.

 Läs mer -> 


Gestaltterapi är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet


Vi i Nätverket Gestalt i Sverige vill inspirera de som vill komplettera sin gestaltutbildning med akademisk meritering. Vi startar därför ett forum för Gestalt och Forskning med möjligheter att diskutera synpunkter på vad som kan vara nödvändigt för att detta ska bli möjligt.

Först ut är Dan Borglund med sin artikel Om gestaltterapins identitetskris, psykoterapiforskning och vägval.

För att ge Dans artikel en relevant bakgrund har vi bett psykologerna Margareta Berggren och Lasse Övling, som båda sedan början av 1980-talet har haft en avgörande betydelse för gestaltakademins utveckling, att bidra med sina synpunkter på organisationens uppdrag, historia och utveckling. 

Margareta Berggren startade tillsammans med Lars Norberg Gestaltakademins Organisationslinje 1984. Margareta var också en av grundarna till konsultföretaget Perlan Dialog & Ledarskap tillsammans med Lars Norberg och Viveka Klingenberg 1986. Mellan 1992 och 1998 var Margareta rektor och styrelseledamot för Gestaltakademin och genomförde på styrelsens uppdrag samarbetet med University of Derby

för att diplomerade från organisationslinjen och terapeutlinjen skulle kunna akademiskt meritera sig för en MSc i gestalt i organisation eller gestaltterapi. Samarbetet varade mellan 2001 och 2012. Margareta har också varit verksam som pedagogisk ledare för organisationslinjen när den startades och terapeutlinjen under tiden för samarbetet med Derby. Det betyder att hon vid olika tidpunkter har haft det övergripande pedagogiska ansvaret för båda programmen. Hon har också haft uppdrag som lärare, handledare och utbildningsterapeut för deltagare från de båda programmen.

Även Lasse Övling har haft uppdrag som pedagogisk ledare för de båda programmen. Också han har haft uppdrag som lärare, handledare och utbildningsterapeut för deltagare från de båda programmen och dessutom varit examinator. Lasse ingick i ledningsgruppen för organisationslinjen i samband med att den etablerades. Han har också varit verksam som ledamot i styrelsen för Gestaltakademin. Lasse är idag känd som ”Radiopsykologen” och som sådan exponerar han traditionens teori och tillämpningar när det gäller den vardag av psykologiska och sociala utmaningar vi alla kan möta i våra liv.

Ulf Grundel

Kulturvägg


Står gestaltterapin i Sverige inför ett vägskäl?

Ulf Grundel introducerar Dan Borglunds artikel om hur gestaltterapin kan ha gått miste om sin relevans i terapivärlden pga brist på forskning.

 Läs mer --> 


Om gestaltterapins identitetskris, psykoterapiforskning och vägval

Läs Dan Borglunds intresseväckande artikel om gestaltterapins identitetskris.

 Läs mer --> 


Kommentarer till Dan Borglunds artikel

Psykologerna och gestaltterapeuterna Margareta Berggren och Lasse Övling kommenterar Dan Borglunds artikel.

 Läs mer --> 

 


Reflexion över Seán Gaffneys artikel "In Transition:
Gestalting Theory from Practice, Practice from Theory"


För den erfarne praktikern kan det vara en utmaning att ta sig an en forskarutbildning där förväntan är att arbeta analytiskt och teoretiskt. För praktikern är teorin i första hand ett stöd för handling, inte analys. Om denna utmaning skriver fil.dr. Seán Gaffney i artikeln In Transition Gestalting Theory from Practice, Practice from Theory (2015). 

Seán beskriver en praktikers väg till en teoretiker och analytisk akademiker men med den praktiska kompetensen intakt, rent av bättre.

Seán är trogen gestaltteorin och tillämpningen genom att använda sin subjektivitet när han beskriver upplevelsen och utmaningen i sin utbildning till forskare. Han bjuder in tre respondenter att med utgångspunkt från ett utkast bidra med reflektioner. Dessa integreras i artikeln. Respondenterna bidrar utifrån sina erfarenheter att förena praktik och akademisk analytisk kompetens. Dels för de en dialog med själva texten (objektet), dels med innehållet (subjektet). Metoden blir akademisk och analytiskt i jämförelse med om den varit dialogbaserad i ett faktiskt möte mellan dem och Seán.

Jag vill ta tillfället i akt med en personlig kommentar. 
Seán har sedan 2010 varit min handledare och coach i gestaltteori som stöd i mina forskningsprojekt.
Utan hans briljanta kompetens och utan tillgång till hans bibliotek – som jag nu fått ta över vad gäller den mest väsentliga litteraturen – hade jag stått mig slätt. Ett varmt tack Seán!

Seán Gaffneys artikel ingår i Global Perspectives on Research, Theory and Practice. A decade of Gestalt! (Mistler och Brownell, 2015). Väl värd att läsa för den som söker svar på frågor om sammanhanget gestaltteori, tillämpningar och forskning.

Ulf Grundel
 


Referenser i urval

Gaffney, S. (2010), Gestalt at Work. Integrating Life, Theory & Practice, Volume I.  New Orleans: The Gestalt Institute Press.

Gaffney, S. (2010), Gestalt at Work. Integrating Life, Theory & Practice, Volume II. New Orleans: The Gestalt Institute Press. 

Gaffney, S. (2013), Groups, Teams and Groupwork Revisited. Queensland: Ravenwood Press.

Gaffney, S. & O´Neill, B. (2013). The Gestalt Field Perspective. Methodology and Practice. Queensland: Ravenwood Press.

Gaffney, S. (2015). In Transition: Gestalting Theory from Practice, Practice from Theory. Pp. 454-481.

Mistler, B., J. & Brownell, P. (2015). Global Perspectives on Research, Theory and Practice. A Decade of Gestalt. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kulturvägg


In Transition: Gestalting Theory from Practice, Practice from Theory

Seán Gaffney beskriver sin väg från utövare av Gestalt till teoretiker och tillbaka till utövare, med sin praktik belyst av de teoretiska perspektiven han erövrat på vägen.
Artikeln kommenteras av tre kollegor,
Sue Congram, Brian Mistler och Philip Brownell, löpande i texten.

 Läs mer --> 
 Angående att utbilda sig på Gestaltakademin i Skandinavien


Björn Wrangsjö diskuterar tillsammans med Lena Söderlind i en artikel möjligheterna för diplomerade gestaltterapeuter att leva på sin verksamhet och om framtiden handlar om en legitimationsgrundad utbildning. Nätverket Gestalt i Sverige publicerar artikeln eftersom vi vet att frågorna bland enskilda utövare upplevs som angelägna. Är en akademisering av diplomutbildningen möjlig eller finns det alternativ? I så fall vilka?
Från The European Association for Gestalt Therapy (EAGT) finns det ett intresse av en utveckling mot en mer forskningsbaserad tillämpning för både gestaltterapeuter och organisationsutövare. Hur ser intresset ut för en sådan utveckling i Sverige? Och möjligheterna? Vad tycker Gestaltakademin (GA), Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) och Föreningen Gestalt i Organisationer (FGO)? Och vad tycker alla diplomerade och examinerade utbildade från såväl långa som kortare utbildningar? Vi har ställt frågorna till Per Andersson (GA), Fredrika Sandell (SAG) och Ann-Charlotte Ingmarsdotter (FGO) som är styrelseordföranden i respektive organisations styrelse och hoppas på svar. Vi kommer att publicera svaren i anslutning till Björns och Lenas artikel.

Vill du som enskild utövare uttrycka din åsikt direkt till oss är du välkommen att höra av dig. Eller är du rent av någon som har uppfattningar utan ha gått några av Gestaltakademins program men har kännedom och intresse, så hör av dig till oss.

Björn Wrangsjö är barn- och ungdomspsykiater, docent, psykoanalytiker och familjeterapeut. Under flera år var han verksam som ledamot i Gestaltakademins styrelse.

Lena Söderlind har en bakgrund som lärare, är diplomerad gestaltterapeut, Steg-1-utbildad med kompetens i KBT och affektfokuserad terapi samt har erfarenheter från psykiatrin. Hon har haft ledningsansvar för Gestaltakademins terapeutprogram och undervisar idag på programmet.

Lars Berg, VD Nätverket Gestalt i Sverige AB
Ulf Grundel, redaktör Forskning och utveckling, Nätverket Gestalt i Sverige

Havskväll


Angående att utbilda sig på Gestaltakademin i Skandinavien

Björn Wrangsjö och Lena Söderlind reder ut möjliga svar på frågorna:
• Hur ska GA-terapeuter kunna leva på sin verksamhet?
• Hur kan man tänka om en legitimationsgrundande utbildning?

 Läs mer --> 


Kommentar från
Fredrika Sandell

Fredrika Sandell, ordförande i
Sveriges Auktoriserade
Gestaltterapeuter SAG
kommenterar artikeln av
Björn Wrangsjö och Lena Söderlind

 Läs mer -->