Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 


Står gestaltterapin i Sverige inför ett vägskäl? Utveckling eller avveckling? Det är en berättigad fråga sett till den behörighet och position som terapiformen har idag i det svenska samhället. 

I inledningen till sin artikel Om gestaltterapins identitetskris, psykoterapiforskning och vägval ställer Dan Borglund, universitetslektor och gestaltterapeut, två grundläggande och kritiska frågor: 

Har gestaltterapin gått miste om värdefulla möjligheter till utveckling, identitetsskapande och växt genom att undlåta att beforska sin egen praktik och att intressera sig för sin omgivning? Kommer vi i det här skedet att kunna skilja ut oss som en unik modalitet i förhållande till andra, och har det någon betydelse på sikt?”

Perls, Hefferline och Goodman presenterade 1951 sin teori och tillämpning Gestalt Therapy. Den var nyskapande då men betyder detta att den är det idag?  Det går enkelt att räkna upp minst ytterligare fem etablerade, väl beforskade terapiformer som tagit den relationella och integrativa profil som gestaltterapin en gång etablerade (Finlay 2016). Psykoanalysen är en av de fem som i början av 1980-talet åstadkom vad somliga anser vara teorins paradigmskifte genom att föra Freuds ursprungliga driftsteorier till en bakgrund för att i stället etablera sig som en relationell och integrativ teori och terapi (Greenberg & Mitchell 1983). 

Men för att den sunda självkritik som Dan Borglund utövar ska leda till förnyelse och utveckling behöver det också presenteras förslag. Om det är dags för gestaltterapin att föra Perls, Hefferline och Goodman till en bakgrund, vad ska i så fall träda fram? Dan presenterar förslag. Finns det fler? Och hur är det med ”gestalt och forskning”? Vad är det som ska beforskas, av vem eller vilka och hur? Nätverket Gestalt i Sverige ser fram mot svar!

Ulf Grundel


Referenser

Finlay, L. (2016) Relational Integrative Psychotherapy. Engaging Procerss and Theory in Practice. Oxford: Wiley Blackwell.

Greenberg, J., R. & Mitchell, S., A. (1983) Object Relations in Psychoanalytic Theory. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press.

Perls, F. Hefferline, R., F. & Goodman, P. (1951/1977) Gestalt Therapy. New York: Bantam Psychology.